Regulamin sklepu Fundacja Sensoria

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FUNDACJI SENSORIA

§ 1.

INFORMACJE WSTĘPNE

 1. Sklep internetowy Fundacji SENSORIA jest dostępny pod adresem www.sklep.fundacjasensoria.pl.
 2. Prowadzącym sklep internetowy jest Fundacja SENSORIA z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Ołtaszyńskiej 7, 53-010 Wrocław, zarejestrowana w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000564708, NIP: 8992769511, REGON: 361879567.
 3. Dane kontaktowe Fundacji SENSORIA:
  a) numer telefonu: (+48) 531 273 530 ,
  b) adres poczty e-mail: biuro@fundacjasensoria.pl.
 4. Ze Sklepu Internetowego mogą korzystać tylko osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 5. Niniejszy Regulamin zawiera postanowienia określające zasady świadczenia usługi drogą elektroniczną, polegającej na prowadzeniu Konta Klienta za pośrednictwem strony internetowej Sklepu przez Sprzedawcę, jak również postanowienia dotyczące dokonywania zakupów za pośrednictwem strony internetowej oraz kwestie dotyczące ochrony danych osobowych Klientów.

§ 2.

DEFINICJE

 1. Sklep – oznacza sklep internetowy Fundacji SENSORIA, który jest dostępny pod adresem wskazanym w § 1 ust. 1.
 2. Klient – osoba dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 3. Konsument – Klient, będący osobą fizyczną, dokonujący za pośrednictwem Sklepu zakupów niezwiązanych bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Sprzedawca – Fundacja SENSORIA z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Ołtaszyńskiej 7, 53-010 Wrocław, zarejestrowana w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000564708, NIP: 8992769511, REGON: 361879567. Sprzedawca zwany jest również Fundacją.
 5. Dostawa – czynność faktyczna polegająca na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w Umowie Sprzedaży.
 6. Dostawca – podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie Dostawy Towarów, tj. firmę kurierską lub Pocztę Polską.
 7. Towar – rzecz oferowana przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu.
 8. Towary Na Zamówienie – Towary niedostępne bezpośredniego w Sklepie. Przedstawienie ich w Sklepie nie stanowi oferty, a jedynie zaproszenie do składania przez Klienta zapytań ofertowych. Towary Na Zamówienie są odpowiednio oznaczone. Klient za pośrednictwem Sklepu może złożyć zapytanie ofertowe dot. Towaru Na Zamówienie. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe Sprzedawca przygotuje ofertę sprzedaży Towarów Na Zamówienie.
 9. Towar Zindywidualizowany – Towary Na Zamówienie stanowiący rzecz nieprefabrykowaną, wyprodukowaną według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb Konsumenta.
 10. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru zawarta pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
 11. Rejestracja – czynność faktyczna dokonana w sposób określony w Regulaminie, wymagana dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.
 12. Konto Klienta – indywidualny panel Klienta, dostępny w Sklepie, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji.
 13. Dni Robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§ 3.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Korzystając ze Sklepu Klient potwierdza, iż zapoznał się z postanowieniami regulaminu, zna je oraz je w pełni akceptuje. W przypadku nieakceptowania postanowień niniejszego regulaminu Klient powinien zaprzestać korzystania ze Sklepu.
 2. Wszelkie prawa, w tym majątkowe prawa autorskie, do Sklepu oraz treści w nim umieszczanych, w szczególności zdjęć, logotypów, grafik należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w zakresie określonym w Regulaminie i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Klientów ze Sklepu, zapisywane są na urządzeniu końcowym Klienta. Stosowanie plików "cookies" ma na celu zoptymalizowanie i usprawnienie korzystania ze Sklepu przez Klientów. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies" w przeglądarce internetowej. Może to jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Sklepu.
 4. W celu złożenia zamówienia w Sklepie oraz w celu korzystania z innych usług dostępnych w Sklepie, konieczne jest posiadanie aktywnego konta e-mail.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający prawa osób trzecich.
 6. Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują zagrożenia związane z korzystaniem z sieci Internet.

§ 4.

KONTO KLIENTA

 1. W celu założenia Konta w Sklepie, Klient powinien uzupełnić wszystkie dane z formularza rejestracji oznaczone jako wymagane, sprawdzić ich poprawność oraz potwierdzić klikając odpowiedni przycisk.
 2. Założenie i prowadzenia Konta Klienta jest bezpłatne.
 3. Zaleca się zachowanie środków ostrożności podczas używania hasła. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie hasła do Konta Klienta. Nie należy udostępniać hasła osobom trzecim. Najlepiej gdyby hasło zawierało choć jedną liczbę. Dla celów bezpieczeństwa zaleca się zmieniać hasło co miesiąc.
 4. Klient zobowiązany jest poinformować Sprzedawcę o wszelkich próbach nieuprawnionego skorzystania ze Sklepu poprzez jego Konto.

§ 5.

PROCEDURA DOKONYWANIA ZAKUPÓW

 1. Klient w celu dokonania zakupu lub złożenia zapytania ofertowego powinien zalogować się do Konta w Sklepie, używając danych podanych w procesie Rejestracji. Sprzedawca może dopuścić do dokonywania zakupów lub składania zapytań ofertowych również Klientów nieposiadających Konta w Sklepie.
 2. W Sklepie możliwe jest nabycie w szczególności, literatury specjalistycznej, jak również gadżetów Fundacji.
 3. Klient chcący nabyć Towar wybiera go i dodaje do koszyka.
 4. W prawym górnym rogu Strony Internetowej Sklepu widnieje aktualny stan koszyka Klienta. Jeśli lista Towarów jest kompletna należy wybrać formę płatności i formę Dostawy oraz zatwierdzić odpowiednim przyciskiem. Klient zdaje sobie sprawę, że potwierdzenie zamówienia wiąże się z obowiązkiem uiszczenia ceny za Towary oraz kosztów ich dostawy.
 5. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży Towarów.
 6. Niektóre z Towarów znajdujących się na stronie internetowej Sklepu nie są dostępne do nabycia za pośrednictwem Sklepu. Towaru takie oznaczone są jako Towary Na Zamówienie, a procedura ich zamawiania oraz zawarcia umowy sprzedaży zostały opisane poniżej. Umieszczenie Towarów Na Zamówienie na stronie internetowej sklepu nie stanowi oferty sprzedaży w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klienta do składania zapytań ofertowych.
 7. Klient składając zapytanie ofertowe dotyczące Towarów Na Zamówienie wskazuje Towar którego ono dotyczy oraz inne dane niezbędne do przedstawienia przez Sprzedającego oferty sprzedaży Towarów Na Zamówienie.
 8. Sprzedający w terminie 7 dni od dnia otrzymania zapytania ofertowego dotyczącego Towarów Na Zamówienie przesyła Klientowi ofertę sprzedaży, na wskazany przez niego adres e-mail. Wskazany termin może ulec wydłużeniu w przypadku konieczności skontaktowania się przez Sprzedającego z producentem, dostawcą lub Klientem. Sprzedający poinformuje Klienta o wydłużeniu terminu w którym przygotuje ofertę sprzedaży.
 9. W przypadku konieczności wyjaśnienia lub doprecyzowania z Klientem danych wskazanych w zapytaniu ofertowym niezbędnych do przygotowania oferty, w szczególności dotyczących szczegółowej specyfikacji Towarów, miejsca dostawy oraz terminu realizacji zamówienia, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem w terminie określonym w pkt. 7 powyżej, na wskazany przez niego numer telefonu lub adres e-mail. W takim przypadku termin na przesłanie Klientowi oferty ulegnie odpowiedniemu wydłużeniu.
 10. Szczegółowe warunki oferty w szczególności listę Towarów, ich specyfikację, ceny, sposób płatności, sposób i termin dostawy, jak również termin związania ofertą, sposób jej przyjęcia, możliwość modyfikacji warunków przedstawionych w ofercie, jak również prawo do odstąpienia od umowy wskazane zostaną w przesłanej przez Sprzedawcę ofercie.
 11. Klient może przyjąć ofertę przedstawioną przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w ofercie, przesyłając Sprzedawcy stosowne oświadczenia o przyjęciu oferty przy pomocy formularza dostępnego na stronie internetowej Sklepu. Klient może złożyć oświadczenie o przyjęciu oferty także w formie elektronicznej lub pisemnej przesyłając oświadczenie według wzoru określonego w załączniku do oferty, na adres e-mail wskazany w § 1 ust. 3 powyżej lub na adres siedziby Sprzedawcy.
 12. Umowa sprzedaży zostaje zawarta, gdy Sprzedawca w terminie wskazanym w ofercie otrzyma oświadczenie Klienta o przyjęciu oferty bez zastrzeżeń.
 13. W wypadku, gdy oświadczenia Klienta o przyjęciu oferty zawiera zastrzeżenia, oświadczenie to poczytuje się za nową ofertę złożoną przez Klienta. Do zawarcia umowy sprzedaży konieczne jest zaakceptowanie przez Sprzedającego nowej oferty z zastrzeżeniami złożonymi przez Klienta.

§ 6.

REALIZACJA ZAMÓWIEŃ, PŁATNOŚĆ I DOSTAWA

 1. Zapisy niniejszego paragrafu dotyczą Towarów. Towarów Na Zamówienie dotyczą w takim zakresie w jakim Sprzedający i Kupujący inaczej nie określą w ofercie lub w oświadczeniu o przyjęciu oferty.
 2. Zakupione Towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówienia.
 3. Klient posiada prawo wyboru sposobu Dostawy, zgodnie z formularzem zamówienia.
 4. Ceny Towarów znajdujących się w Sklepie Internetowym są podane w złotych polskich i zawierają VAT (są cenami brutto).
 5. Oddzielnie naliczane są koszty przesyłki – z wysokością których Klient ma możliwość zapoznania się przed złożeniem zamówienia.
 6. Za Towary nabyte za pośrednictwem Sklepu można zapłacić w następujący sposób:
  a) przelewem pocztowym lub bankowym na rachunek Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy);
  b) za pomocą szybkich płatności - przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności, obsługiwany przez firmę PayPro S.A. (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu Przelewy24.pl o dokonaniu płatności przez Klienta).
 7. Do każdej ceny zamówionego Towaru zostanie doliczony koszt przesyłki w zależności od wybranej formy Dostawy. Koszty Dostawy dostępne są na stronie internetowej Sklepu.
 8. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby wysyłka Towarów nastąpiła w ciągu 3 dni roboczych od dnia potwierdzenia złożenia zamówienia. Do czasu realizacji nie dolicza się czasu na dostarczenia przesyłki, który zależny jest od wybranego przez Klienta sposobu dostawy.
 9. Wraz z Towarem Sprzedawca dostarcza Klientowi, według jego wyboru, paragon fiskalny lub fakturę VAT.

§ 7.

PROCEDURA REKLAMACYJNA

 1. Sprzedawca oferuje w Sklepie Towary bez wad fizycznych oraz prawnych.
 2. Jeżeli Towar zakupiony przez Klienta w Sklepie ma wady fizyczne lub prawne, Klientowi przysługują uprawnienia z rękojmi za wady rzeczy sprzedanej wskazane w art. 556 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – kodeks cywilny.
 3. W przypadku stwierdzenia przez Klienta wady Towaru, Klient może skontaktować się ze Sprzedawcą w dogodny dla siebie sposób.
 4. W celu usprawnienia procesu reklamacyjnego zalecane jest aby reklamacja zawierała następujące dane:
  a) opis wady Towaru;
  b) dzień powstania wady;
  c) żądanie Klienta;
  d) dane kontaktowe Klienta.
 5. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony w ciągu 14 dni od dnia otrzymania jej przez Sprzedawcę.

§ 8.

GWARANCJA

 1. Towary sprzedawane w Sklepie mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Towaru bądź dystrybutora. O udzieleniu gwarancji oraz jej warunkach Klient zostanie poinformowany przez Sprzedającego.
 2. Udzielenie przez producenta lub dystrybutora gwarancji nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

§ 9.

PRAWO ODSTĄPIENIA

 1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów oraz Towarów na Zamówienie zawartej za pośrednictwem Sklepu bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem wskazanym w ust. 2 .
 2. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem Sklepu nie przysługuje Konsumentowi, zgodnie z art. 38 pkt. 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), jeżeli umowa dotyczy Towaru Zindywidualizowanego.
 3. Konsument odstępuje od Umowy Sprzedaży poprzez złożenia oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia objęcia zakupionego przez Konsumenta Towaru w posiadanie lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Gdy umowa sprzedaży obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części.
 4. Do zachowania terminu na odstąpienie od Umowy Sprzedaży wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres siedziby Sprzedawcy lub adres poczty elektronicznej wskazany w § 1 ust. 3 powyżej.
 5. Pouczenie w zakresie wykonywania prawa odstąpienia wraz z formularzem oświadczenia o odstąpieniu znajdują się na stronie internetowej Sklepu. Zostaną one dołączone także do wiadomości e-mail z potwierdzeniem zamówienia. Skorzystanie z formularza oświadczenia nie jest obowiązkowe – Konsument może sporządzić oświadczenia samodzielnie.
 6. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
 7. Sprzedawca zwraca Konsumentowi kwotę ceny oraz kwotę odpowiadającą kosztom dostarczenia Towaru, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę. W tym wypadku Sprzedawca dokonuje zwrotu kwoty ceny oraz równowartości kwoty najtańszego sposobu Dostawy dla danego Towaru oferowanego przez Sprzedawcę.
 8. Sprzedawca zwraca Konsumentowi stosowną kwotę nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.
 9. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 10. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru nie później niż 14 dni od dnia w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
 11. Koszty zwrotu Towaru w przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży obciążają Konsumenta.
 12. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

§ 10.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Zasady przetwarzania oraz ochrony danych osobowych udostępnianych przez Klientów Sklepu określa polityka prywatności dostępna jest na stronie internetowej Sklepu.

§ 11.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy regulamin dotyczy Towarów Na Zamówienie jedynie w takim zakresie w jakim inaczej nie określono w ofercie złożonej przez Sprzedającego.
 2. Do Towarów Zindywidualizowanych stosuje się postanowienia niniejszego Regulaminu o Towarach na Zamówienie, chyba że Regulamin stanowi inaczej.
 3. Prawem właściwym dla niniejszego regulaminu jest prawo polskie, a wszelkie spory związane z działalnością Sklepu oraz Sprzedawcy na podstawie niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne.
 4. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej we Wrocławiu. Informacje o sposobie dostępu do opisanego trybu i procedur rozstrzygania sporów znajduje się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich".
 5. Postanowienia niniejszego regulaminu mogą być w każdym czasie zmienione. Wchodzą one w życie w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia na stronie internetowej Sklepu zmienionego regulaminu.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub organizacyjnych. Klient zostanie poinformowany o zmianach poprzez umieszczenie na stronie internetowej Sklepu zmienionego regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w terminie 7 dni od dnia umieszczenia zmienionego regulaminu.
 7. Sprzedawca nie jest sygnatariuszem Kodeksu Dobrych Praktyk, o którym mowa w art. 5 ust. pkt 4) ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 roku o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Kodeks Dobrych Praktyk w Handlu Elektronicznym dostępny jest pod adresem: http://safebuy.pl/.
 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 22.02.2016 roku.
Adres siedziby Fundacji Sensoria:

ul. Ołtaszyńska 7, 53-010 Wrocław

Biuro czynne:

od poniedziałku do piątku,
w godz. 10:00-15:00

Kontakt

Telefon: (+48) 531273530
Email: biuro@fundacjasensoria.pl

Bank:

Santander Bank Polska: 68 1090 2590 0000 0001 5005 3505

KRS: 0000564708
REGON: 361879567
NIP: 8992769511